Lưu trữ

Archive for the ‘SSH’ Category

Một số lệnh SSH kết hợp với Cpanel !

Một số lệnh SSH kết hợp với Cpanel !

Một số lệnh SSH kết hợp với Cpanel !

Một số lệnh SSH kết hợp với Cpanel !

s (cho thấy mọi thứ trong thư mục hiện tại)
ls -a (cho thấy mọi file kể cả file ẩn )
ls -l (Cho thấy mọi file bao gồm cả kích cỡ thông tin file )
tar -zxpf <file.tar.gz> (Giải nén file .tar.gz)
tar -xpf <file.tar> (Giải nén file .tar) Xem chi tiết…

Advertisements

Sử dụng cron job trên website

Cron job(LINUX) cũng giống như schedul

ed task trên hệ điều hành Window, nó dùng để thực thi định kì một hành động nào đó của người quản trị hệ thống trong một khoảng thời gian được xác định trước bởi người quản trị hệ thống hoặc website. Xem chi tiết…