Lưu trữ

Archive for the ‘Direct Admin’ Category

Sử dụng cron job trên website

Cron job(LINUX) cũng giống như schedul

ed task trên hệ điều hành Window, nó dùng để thực thi định kì một hành động nào đó của người quản trị hệ thống trong một khoảng thời gian được xác định trước bởi người quản trị hệ thống hoặc website. Xem chi tiết…

Advertisements